Cele wyceny

Cele wyceny

• ustalenie ceny dla potrzeb  sprzedaży, zamiany czy  negocjacji,
• zabezpieczenie kredytów  bankowych,
• podziału majątku, zniesienia  współwłasności,
• ustalenie podatku od spadków  i darowizn,
• ustalenie podatku od czynności  cywilnoprawnej,
• aktualizacja opłat z tytułu  użytkowania wieczystego,
• określenie opłaty adiacenckiej  i planistycznej w postępowaniu  administracyjnym,
• określenie należności z tytułu  trwałego wyłączenia gruntów  z produkcji,
• ubezpieczenie nieruchomości, określenie szkód majątkowych spowodowanych budową  infrastruktury,
• ustalenie amortyzacji,
• rozliczenie poniesionych nakładów,
• i inne ...

Regulamin plików cookies